header image
Elektron
Elementarna čestica iz razreda leptona, negativnog naboja 1,6022 X 10 E-19 kulona i mase 9,1094 x 10 E-28 grama. Iako ima masu smatra se bezdimenzionalnim, odnosno točkom. Elektroni se nalaze u atomima, a mogu egzistirati i samostalno.
Najnovije
Enciklopedija
Planckov zakon
Zakon koji povezuje valna i čestična svojstva elektromagnetskog zračenja i kaže da je energija fotona proporcionalna umnošku njegove frekvencije i Planckove konstante: E = hv (E= energija, h = Planckova konstanta, v = frekvencija).