header image
Elektron
Elementarna čestica iz razreda leptona, negativnog naboja 1,6022 X 10 E-19 kulona i mase 9,1094 x 10 E-28 grama. Iako ima masu smatra se bezdimenzionalnim, odnosno točkom. Elektroni se nalaze u atomima, a mogu egzistirati i samostalno.
Najnovije
Enciklopedija
Singularitet
Teoretska matematička točka volumena nula i beskonačne gustoće. Teoretska predviđanja kažu da se crne rupe mogu sažeti u singularitet; u takvim uvjetima naši zakoni fizike, uključujući kvantnu teoriju, više ne vrijede.