header image
Parabola
Otvorena krivulja koja je presjek stošca i ravnine ( vidi presjek stošca). Numerički ekscentricitet je točno 1.
Najnovije
Enciklopedija
Foton
Kvant elektromagnetskog zračenja. Može ga se smatrati česticom koja nema ni masu mirovanja, ni naboj ni spin, a kreće se brzinom svjetlosti. Ovisno o energiji koju ima, on može biti foton vidljive svjetlosti, infracrvenog zračenja itd.