Početna
header image
Sila

Međudjelovanje između dvaju tijela koje može promjeniti stanje mirovanja ili gibanja tijela (dinamičko međudjelovanje) ili oblik tijela (statičko međudjelovanje). U svemiru postoje četri osnovne sile: gravitacijska, elektromagnetska, slaba nuklearna i jaka nuklearna.

Najnovije
Enciklopedija
Koma
Plinovito-prašinasti omotač oko jezgre kometa, debljine do 50.000 km, koji nastaje kad se kometska jezgra približi Suncu pa se počinje otapati led od kojeg je jezgra sačinjena.